Prohlídka Dědova

Kdo chce dnes jet do Dolního,či Horního Dědova,musí projet severní část Čech.Cesta vede stále podél evropské hlavní silnice přes Prahu , Hradec Králové až téměř k hranicím.V tomto území leží Broumovský výběžek oddělený od Krkonoš a Orlických hor.

Na malém kousku země zde leží obce Horní a Dolní Dědov. Od roku 1875 vede tudy železnice z Meziměstí do Chocně.


Obě obce leží vedle sebe v krásném údolí řeky Metuje.Údolí probíhá od severu k jihu.Metuje pramení v Adrspaškých skalách ve Slezku.

Dolní a horní Dědov bývaly samostatné obce , které rozdělovala Metuje. Každá obec měla vlastního starostu.Hranice Horního Dědova sahala k pravému břehu Metuje , zatím co Dolní Dědov ležel z největší části na straně levé.Řeka také dělila celá panství.Dolní Dědov patřil k panství Polickému ,Benediktinům, kdežto Horní Dědov byl majetkem panství Teplického.Obě obce patřily k soudnímu okresu v Teplicích.Ten byl 134 km čtverečných veliký a měl v roce 1910 12.900 obyvatel.Na severu hraničil soudní okres s pruskými hranicemi.Na východě s okresem Broumov , na jihu s okresem Náchod a na západě s okresem Trutnovským.

Domy a dvory v Dědově byly lemovány ovocnými sady .Na obou stranách údolí jsou náhorní roviny , na kterých bývaly pole rolníků.Cesta k nim byla obtížná a pro mnoho také příliš vzdálená. Z velké části byla pole jílovitá , kamenitá-břidlice a vápenec.

Na levém břehu řeky Metuje se vypínal kopec Ostaš a Hejda.Obě obce jsou asi 4 km dlouhé a leží 420 m nad mořem. Horní Dědov se rozkládal asi na 300 ha , z nichž asi 215 ha bylo půdy orné , 33 ha luk ,11 ha pastvin a 1,1 ha zahrad.

Obec Dolní Dědov měla plochu asi 183 ha , ze které připadalo 117 ha na ornou půdu , 19 ha na louky , asi 11 ha na pastviny , zahrady 5 ha a les 26 ha.

Na severu hraničí Horní Dědov s Dolními Teplicemi , na východě s Dolním Dědovem , na jihu s Českou Metují a na západě se Skalkou.

Procházka Dědovem     Foto z dronu

/text r.1940- fotografie r.2002/

Kdo přichází ve směru od Teplic na Dědov , spatří nejprve budovy Kohornovy továrny.Ty stojí přesně na hranicích Horního Dědova a leží mezi silnicí a paralelně tekoucí Metují.Zde nacházejí práci nejen lidé z Dědova , ale také z Teplic a dalšího okolí.Na cestě do vsi , několik set metrů dále , stojí kamená budova drtírna lnu , stojí sama při okraji silnice.První domy které poutník dosáhne patří statku Steinerových.Další usedlost byl dvůr Birkeho.Nad obytnými budovami stály továrni budovy , tkalcovna a všechno to co k tomu patří.Ještě kousek dál nahoru při kopci , těsně na kraji lesa , lze spatřit kapli , která byla postavena rodinou Birkeových.Pod usedlostí Birkeho stál dům krejčího Heinzla.Mezi jeho domkem a domem Stinerovým stojí při silnici kamený kříž postavený v r.1860.Okresní silnice a řeka pokračují dále vedle sebe.Také byla řeka nazývána Baache/jak dědovští nazývali Metuji/ , na tomto místě velmi plochá.Při nízkém stavu byl zde splav.Na druhém břehu Metuje je možno spatřit první domy Dolního Dědova.Statek p. Franze a obytný dům Allina-sochaře byl odtud dosažitelný dřevěným mostem.Od tohoto , již dříve zmíněného dřevěného mostu vede silnice pořád rovně až ke škole , která byla postavena v r. 1892 .Cestou sem je vidět hodně domků barevně natřených ,ty jsou na obou stranách silnice. Zde, před školou na levé straně silnice je pohostinství pana Frida Adolfa . Zde je velký prostor sloužící o poutích jako místo oslav.Škola sama leží na pravé straně.K ní patří cvičební a sportovní hřiště.Hned vedle školy stával kříž obehnaný plůtkem.Odtud vycházelo procesí křížové cesty , ta se konala jednou za rok.Scházeli se tu spoluobčané , členové spolků a farář z Teplic.Otočíme-li se v tomto místě doleva ,uvidíme na druhém břehu Metuje velký skalní průlom ,který musel být proveden kvůli železnici.Toto místo se lidově nazývalo Einschnitt.Podíváme -li se trochu níž spatříme zeď hřibitova.

Za školou běží Metuje i okresní silnice ještě malý kousek vedle sebe.Pak se Metuje velkým obloukem od silnice odklání.Na konci malého oblouk leží usedlost Berger Schmída.Na protější straně je hasičská zbrojnice hasičů Horního Dědova. Vedle od zbrojnice záčíná cesta k prvnímu zastavení Křížové cesty,která má počátek asi 100 m dále na stráni.Odtud se také údolí Metuje stále více úží.Kopce vystupují blíže nad řeku a stráně se stávají stále vyšší a skalnatější.

Za stavením kováře Bergra je Steinerův výčep - Schenke. Schenke bylo známým místem, kde se konaly taneční zábavy.Vedle hospody byla usedlost Tauberova truhlářství.Jdeme-li po silnici ještě dále,dojdeme k Wolfovu pekařství a hned pak i k Alinovu řeznictví.Když se tu okamžik zastavíme a podíváme zpět,spatříme Křížovou cestu v celé její délce.Pohlédneme -li zpět k silnici,uvidíme most přes Metuji,který spojuje obecní cestu s okresní silnicí. Vpravo od mostu stojí tkalcovna lnu Weisova.Vedle mostu býval brod ,kde sedláci plavili koně a osadníci brali vodu,když jejich vlastní prameny vyschly.Okresní silnice stoupá na vršek, na Hemmhúgel ,kde stojí u cesty pomník padlých ve válce. A odtud vedla cesta dále nahoru na kopec,lidé jí říkali Smrková cesta.Nahoře stálo pět selských dvorů.Jeden z těchto dvorů byl Ungerhof.Nad ním bylo vidět polní kříž,další kříž,zvaný "Paascha-Kreuz"stával směrem k Paaschofu ,po asi 2km se dojde k osamělému dvoru a nedaleko odtud stávaly první domy obce Skalka.Jak blízko u sebe to všechno bývalo,dokazuje příhoda z roku 1936.Tehdy jednu stodolu statku Paaschova zachvátil požár.Protože v tu dobu byla hustá mlha,domnívali se dědovští hasiči mylně,že oheň vypukl na Skalce a jeli na Skalku.Na půl cestě však míjeli hasiče ze Skalky,kteří zase jeli do Dědova.Mysleli,že hoří v Dědově, naštěstí oheň včas uhasili.

Opustíme-li Hemmhúgel,sejdeme zase na okresní cestu.Přitom míjíme tkalcovnu Hlaváčka.Silnice se přiblíží k Metuji a zatáčí doprava přes most na druhou stranu řeky,patřící již k Dolnímu Dědovu.Poslední dům na katastru Horní Dědov byl poštovní úřad proobě obce.Za mostem odbočuje úzká cesta doleva.Vede strmě nahoru,projde statkem Wittichovým a překročí trať železnice.Zde je železniční zastávka Dědov(Sofientthal).Jdeme-li dál po okresní silnici,dojdeme k hasičské zbrojnici Dolního Dědova.Za hasičskou zbrojnicí protékal kanál k pile bratří Birkových.Hned vedle stál také obecní dům Dolního Dědova.Na protější straně odbočovala obecní cesta pod železniční most směřující k hájovně a do údolí Klučanky.Před železničním mostem stojí Peiskarův kříž ,naproti je možno vidět bývalý park a vilu rodiny Fiedlerových.Před hájovnou vlevo šla cesta na Ostaš.

Dále po silnici dojdeme ke kapli sv, Anny.Naproti je park s bývalou vilou Witticha(dnes rekreační zařízení Klučanka). Odtud již jsou vidět první budovy továrny Witticha,dnešní KOMAP.

© Šturmovi | Všecna práva vyhrazena.
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
StaÄŤí si k jedné z tÄ›chto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 KÄŤ!
Objednat